Informācija par atalgojuma politiku AS IBS „Renesource Capital”

Ievērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma nosacījumus un īstenojot labas korporatīvās pārvaldības principus, Renesource Capital atklāj informāciju par Sabiedrībā īstenoto atalgojuma politiku, vienlaicīgi ievērojot arī fizisko personu datu aizsardzības principus.

Sabiedrība allaž ir realizējusi principu, ka Sabiedrības darbinieku kopējam atalgojumam ir jābūt konkurētspējīgam un jāatbilst reālajiem tirgus un visas finanšu nozares apstākļiem un rādītājiem. Nosakot Sabiedrības darbinieku atalgojumu, tiek ņemts vērā, ka tā apjomam un struktūrai jābūt tādai, lai motivētu darbiniekus īstenot viņu individuālos mērķus, kas noteikti, ievērojot visas Sabiedrības noteikto darbības stratēģiju un tā, lai Sabiedrība varētu piesaistīt speciālistus ar atbilstošām zināšanām un pieredzi, vienlaicīgi paredzot pietiekami efektīvu mehānismu iespējamo interešu konfliktu situāciju minimizēšanai un novēršanai.

Renesource Capital 2013. gada otrajā pusē ir apstiprinājusi un ieviesusi jaunu pieeju attiecībā uz Sabiedrības darbiniekiem piemērojamo atalgojuma politiku.

Atalgojuma pamatprincipu noteikšanas pamatuzdevums ir nodefinēt vienotu atalgojuma veidošanas sistēmu, kas noteiktu darba algas atbilstību darbinieka sniegumam, tās atbilstību un konkurētspēju darba tirgū un tai pat laikā atbilstu Sabiedrības stratēģijā noteiktajiem darbības mērķiem un vērtībām, kā piemēram, korporatīvās ētikas standartiem, ilgtermiņa interesēm, kā arī neveicinātu nepamatotu un neattaisnojamu risku uzņemšanos un veicinātu piesardzīgu un efektīvu risku pārvaldīšanu.

Sabiedrības atalgojuma struktūru veido sekojošas komponentes:

  • pamatalga (darba algas nemainīgā daļa);
  • darba algas mainīgā daļa, kuras apjoms ir atkarīgs no darbinieka darba rezultāta;
  • citi labumi, ko veido prēmijas un cita veida bonusi.

Atalgojuma nemainīgās daļas noteikšanas principi.

Darba algas nemainīgā daļa tiek veidota nosakot konkurētspējīgu ikmēneša darba algu katram darbiniekam individuāli atbilstoši darbinieka kompetencēm, profesionālajai pieredzei un ieņemamajam amatam. Ievērojot, ka darbinieku atalgojums ir viens no galvenajiem motivatoriem personāla darba produktivitātes paaugstināšanā un apmierinātības ar darbu veicināšanā, darba algas nemainīgās daļas apmērs tiek noteikts ar mērķi aktivizēt personāla ieguldījumu Sabiedrības ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu klāsta paplašināšanā, Sabiedrības finanšu produktu pārdošanā, klientu piesaistīšanā un peļņas gūšanā.

Atalgojuma mainīgās daļas noteikšanas principi.

Darba algas mainīgā daļa, kuras apjoms ir atkarīgs no darbinieka darba rezultāta, tiek aprēķināta balstoties uz izmērāmiem finansiāliem Sabiedrības un konkrētā darbinieka/ struktūrvienības darbības rezultātiem. Nosakot no darba rezultāta atkarīgās atalgojuma mainīgās daļas izmaksas kārtību, Sabiedrība realizē principu, kas paredz daļēju (ne mazāk kā 70%) aprēķinātā atalgojuma mainīgās daļas izmaksas atlikšanu uz noteiktu periodu, vienlaicīgi paredzot arī šīs atliktās atalgojuma mainīgās daļas korekciju ņemot vērā konkrētā darbinieka novērtēšanu, kas tiek balstīta uz darbinieka individuālo sniegumu, kā arī ņemot vērā gan darbinieka darba rezultāta kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, gan kopējos struktūrvienības darba rezultāta kvantitatīvos rādītājus, vērtējot kopējo budžeta izpildi, kā arī ievērojot darbinieka darba individuālā novērtējuma rezultātu.

Novērtēšanas procesā tiek ņemti vērā sekojoši kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji:

  • finanšu rezultāti – budžeta izpilde struktūrvienības līmenī un Sabiedrības līmenī;
  • klientu apmierinātība par sniegto pakalpojumu līmeni ((gan Sabiedrības klientu un sadarbības partneru (ārējo klientu) gan citu Sabiedrības struktūrvienību darbinieku (iekšējo klientu));
  • procesu efektivitāte (dokumentu noformēšanas kvalitāte un aprites kārtība);
  • normatīvo prasību izpildes rādītāji (Sabiedrības iekšējo normatīvo dokumentu ievērošana ikdienas praksē, kas norāda kā attiecīgais darbinieks ievēro prasības attiecībā uz risku uzņemšanos);
  • profesionālā attīstība (projektu vadība, kompetences attīstīšana papildinot zināšanas kursos un tml., iegūts papildus profesionāls sertifikāts u.c.).

Visi vērtēšanai pakļautie rādītāji tiek fiksēti individuālo pārrunu laikā starp darbinieku un tiešo vadītāju ne retāk kā vienu reizi gadā.

Pēc attiecīgā novērtējuma veikšanas un atalgojuma atliktās mainīgās daļas korekcijas veikšanas un tikai pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas, tiek veikta atliktās atalgojuma mainīgās daļas izmaksa. Atalgojuma mainīgās daļas izmaksa tiek paredzēta tikai monetārā formā.

Sabiedrība ir noteikusi arī mainīgās daļas izmaksas maksimālo robežu, kā arī ir paredzēts, ka atliktās atalgojuma mainīgās daļas izmaksa var tikt atlikta vai pat pilnībā atcelta, ņemot vērā Sabiedrības finanšu pārskata rādītājus.

Citi labumi, ko veido prēmijas un cita veida bonusi.

Cita veida labumi, kā piemēram, prēmijas, piemaksas un cita veida bonusi var tikt piešķirti un izmaksāti atkarībā no Sabiedrības darbības rezultātiem un katra darbinieka individuālā ieguldījuma vai, kas tiek noteiktas par atsevišķiem sasniegtiem darba rezultātiem.

Jebkuras darbiniekam izmaksājamās motivācijas summas tiek balstītas ne tikai uz izmērāmiem finansiālās darbības rezultātiem, bet ietver arī citus, nefinansiāla snieguma kritērijus savienojumā ar Sabiedrības vadības novērtējumu.

Nosakot piemaksas vai prēmijas apmēru, tiek ņemti vērā Sabiedrības finanšu rezultāti, klientu apmierinātības rādītājs, procesu efektivitāte (klientu apkalpošanas laiks, dokumentu apstrādes un sagatavošanas laiks un tml.), darbinieka profesionālā attīstība, normatīvo prasību izpildes rādītāji, kā arī darbinieka darba rezultāti, kopējā darba pieredze un virkne citu faktoru.

Brīdinājums par riskiem. Maržinālie darījumi (FOREX, CFD, fjūceri un opcijas uz fjūceriem, opcijas uz akcijām, REPO darījumi, darījumi ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī darījumi ar brokera kredīta piešķiršanu - t.sk. īsā pārdošana) ir paaugstināta riska darījumi. Riska pakāpe paaugstinās saistībā ar Finanšu nodrošinājuma (turpmāk tekstā - FN) kredītpleca augsto līmeni. Maržinalo darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami gan ievērojami ienākumi pie salīdzinoši neliela ieguldījuma līmeņa, gan arī būtiski zaudējumi, kuri var pārsniegt ieguldījuma pamatsummu vai FN summu. Lūdzam Jūs pārliecināties vai maržinālie darījumi atbilst un ir piemēroti Jūsu riska profilam un atbilst Jūsu ieguldījumu mērķiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu privātuma politiku, kā arī ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.