Informācijas atklāšana

Saskaņā ar FITL, saistošiem FKTK noteikumiem un, ievērojot labas korporatīvās pārvaldības principus, Renesource Capital, papildus gada pārskatā sniegtajai informācijai, šajā sadaļā atklāj informāciju par ieguldījumu Sabiedrības darbībai piemītošajiem riskiem, to pārvaldīšanas politiku, mēŗķiem un metodēm, atspoguļo informāciju par pašu kapitālu pietiekamības novērtējumu, kā arī Sabiedrībā īstenoto atalgojuma politiku.

Pašu kapitāla pietiekamības novērtēšana

Pašu kapitāls, tā pietiekamības novērtēšanas metodes ir atspoguļotas gada pārskatā, kas ir neatņemama tā sastāvdaļa, kā arī Sabiedrības mājas lapā.

Kredītrisks

Kredītrisks – risks ciest zaudējumus, ja Sadarbības partneris (kontrahents) vai debitors nespēs pildīt līgumā pret Sabiedrību paredzētās saistības. Riska objekts - aktīvi un ārpusbilances saistības.

Aprēķinot kredītriska segšanai nepieciešamo kapitāla apjomu tiek pielietota standartizēta pieeja, kas aprakstīta Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos.

Sabiedrības kredītrisks, galvenokārt, veidojas no prasībām pret finanšu iestādēm un sadarbības partneriem. Tādēļ Sabiedrība, sākot sadarbību ar jaunu partneri, pievērš īpašu uzmanību tā maksātspējas izvērtēšanai, kā arī turpina regulāru partneru maksātspējas vērtēšanu visā sadarbības laikā. Kredītriska līmeņa noteikšana ietver sadarbības partnera detalizētu un visaptverošu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju analīzi. Koncentrācijas risks, kā viena no kredītriska sastāvdaļām, tiek pārvaldīts ar diversifikācijas palīdzību, paplašinot kontrahentu klāstu, izvēloties sadarbībai lielas un stabilas finanšu institūcijas ar izcilu reputāciju. Sabiedrības pašu līdzekļi tiek turēti kredītiestādēs, ņemot vērā to kredītreitingu, apkalpošanas nosacījumus, kā arī saskaņā ar FKTK normatīviem noteikumiem.

Operacionālais risks

Operacionālais risks ir risks ciest tiešus vai netiešus zaudējumus iekšēju vai ārēju incidentu gadījumā. Operacionālais risks neietver stratēģisko un reputācijas risku, bet ietver juridisko. Operacionālais risks piemīt visām ar investīciju pakalpojumiem un ar tiem saistītiem procesiem un sistēmām Sabiedrībā.

Operacionālā riska pārvaldīšanā tiek izmantotas sekojošas metodes:

 • operacionālā riska pašnovērtējums: katra produkta un procesa iekšēja vērtēšana Sabiedrībā par operacionālo risku klātbūtni, to analīze, kā arī kontroles mehānismu ieviešana to negatīvās ietekmes uz Sabiedrības darbību mazināšanai;
 • operacionālo risku indikatoru analīze: idikatoru, kas tieši vai netieši norāda uz operacionālā riska klātbūtni Sabiedrībā, to līmeņa izpēte;
 • operacionālo risku mērīšana, reģistrējot incidentus, iemeslus un incidenta rezultātā radušos zaudējumus;
 • Sabiedrības darbības nepārtrauktības plāna izstrāde un testēšana;
 • operacionālo risku minimizēšana izmantojot iekšējās kontroles mehānismus;
 • nepārtraukta  informācijas sistēmu modernizēšana un investīcijas IT drošībā.

Valūtas risks

Valūtas risks rodas, ja pastāv nesaskaņotība bilances un ārpusbilances prasību un saistību summās ārzemju valūtās.

Sabiedrības risku vadības nodaļa, pamatojoties uz ārvalstu valūtas pozīcijas analīzi un naudas plūsmas prognozi, ņemot vērā stress-testa rezultātus, tostarp ar VaR metodi aprēķinātos varbūtējos zaudējumus, nosaka valūtas riska limitus.

Sabiedrība, saskaņā ar FKTK Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumiem, valūtas riska segšanai nepieciešamo kapitālu aprēķina, kā 8% no absolūtās kopējās atvērtās valūtas pozīcijas vērtības.

Riski, kuriem netiek veidotas kapitāla rezerves, to pārvaldīšana

Risks, kas saitīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jautājums ir viena no būtiskākajām AS IBS “Renesource Capital” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) darbības prioritātēm. Sabiedrība sneidz pakalpojumus pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem, lai pēc iespējas nepieļautu Sabiedrības iesaistīšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un terorisma finansēšanā, kā arī novērstu zaudējumu rašanās iespēju, ko varētu izraisīt spējš uzticamo sadarbības partneru un klientu uzticības zaudējums.

Sabiedrība nodrošina tiesību aktu, kā arī pasaules labākās prakses noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, ievērošanu.

Sabiedrībai ir pienākums identificēt savus klientus un, pamatojoties uz risku izvērtējumu, veikt savu klientu izpēti. Šādas prasības izriet no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un ir saistīta ar Sabiedrības pienākumiem cīnīties pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu.

Cīņas pret naudas atmazgāšanu mērķis ir novērst iespēju, ka nauda, kas iegūta laupīšanu, krāpšanu, narkotiku vai cilvēku tirdzniecību vai citu noziedzīgu nodarījumu rezultātā, tiek padarīta legāla (slēpjot tās noziedzīgo izcelsmi un raksturu), izmantojot Sabiedrības sniegtos ieguldījumu pakalpojumus vai ieguldījumu blakus pakalpojumus. Savukārt cīņas pret terorisma finansēšanu mērķis ir nepieļaut, ka ar Sabiedrības starpniecību tiek sniegts finansiāls atbalsts teroristiem vai terora aktu rīkošanai.

Sabiedrības darbinieku apmācība ir viens no svarīgākajiem pasākumiem, lai mazinātu risku un nodrošinātu efektīvu iekšējās kontroles sistēmas darbību, saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Sabiedrība veic regulāras darbinieku apmācības klientu izpētes, aizdomīgu darījumu identificēšanas jomās. Darbinieki tiek informēti par citām normatīvo dokumentu prasībām, par aktualitātēm likumdošanas jomā Latvijā un pasaulē, jaunievedumiem un labās prakses standartiem.

Reputācijas risks

Reputācijas risks ir saistīts ar negatīva viedokļa izveidošanos par Sabiedrības stāvokli (ieskaitot neprecīzas informācijas risku un risku, kas saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nepietiekamu novēršanu), kura rašanās rezultātā Sabiedrība var zaudēt esošos klientus un spēju iegūt jaunus klientus, un tas var negatīvi ietekmēt Sabiedrības spēju piesaistīt finansējumu.

Rūpējoties par savu reputāciju, kas veidojas iekšējas vai ārējas komunikācijas rezultātā, Sabiedrība mērķtiecīgi veic darbības tās uzlabošanā un plāno savas darbības reputācijas pasliktināšanās gadījumā.

Reputācijas riska pārvaldīšanā tiek izmantotas sekojošas metodes un principi:

 • vispārējo uzņēmejdarbības vērtību ievērošana, t.sk. godīgums, precizitāte, atklātums un atvērtība sadarbībai, kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājums;
 • likumu, noteikumu un normatīvo prasību ievērošana;
 • nepārtraukta risku vadības sistēmu uzlabošana;
 • rūpīga kontrahentu atlase.

Vērtējot reputācijas risku, Sabiedrība ņem vērā gan pozitīvās, gan negatīvās klientu atsauksmes (sūdzības, pretenzijas), masu informācijas līdzekļos pieejamo informāciju, kā arī partneru gatavību sadarbībai ar Sabiedrību.

Darbības atbilstības risks

Darbības atbilstības risks ir risks, ka Sabiedrībai var rasties zaudējumi vai tai var tikt uzlikti tiesiski pienākumi, vai pret to var tikt piemērotas sankcijas, vai var pasliktināties tās reputācija, jo Sabiedrība neievēro vai pārkāpj atbilstības likumus, noteikumus un standartus.

Darbības atbilstības riska pārvaldīšanā tiek izmantotas sekojošas metodes un principi:

 • Sabiedrība veic preventīvas darbības, lai savlaicīgi un vispusīgi identificētu, dokumentētu un novērtētu darbības atbilstības riskus;
 • Ieviešot jaunus pakalpojumus vai piedāvājot jaunus produktus, Sabiedrība izstrādā iekšējos normatīvos dokumentus;
 • Istrādā standartizētas līguma formas, pārbauda nestandarta līgumu, t.sk. at kontrahentiem slēgto, juridisko atbilstību;
 • Seko Sabiedrību regulējošo Latvijas Republikas un Eiropas savienības likumdošanas izmaiņām;
 • Izstrādā un regulāri aktualizē iekšējo normatīvo bāzi, atbilstoši iekšējiem un FKTK noteikumiem.

Brīdinājums par riskiem. Maržinālie darījumi (FOREX, CFD, fjūceri un opcijas uz fjūceriem, opcijas uz akcijām, REPO darījumi, darījumi ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī darījumi ar brokera kredīta piešķiršanu - t.sk. īsā pārdošana) ir paaugstināta riska darījumi. Riska pakāpe paaugstinās saistībā ar Finanšu nodrošinājuma (turpmāk tekstā - FN) kredītpleca augsto līmeni. Maržinalo darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami gan ievērojami ienākumi pie salīdzinoši neliela ieguldījuma līmeņa, gan arī būtiski zaudējumi, kuri var pārsniegt ieguldījuma pamatsummu vai FN summu. Lūdzam Jūs pārliecināties vai maržinālie darījumi atbilst un ir piemēroti Jūsu riska profilam un atbilst Jūsu ieguldījumu mērķiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu privātuma politiku, kā arī ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.