Izmaiņas produktu un pakalpojumu cenrādī no 2021. gada 4. novembra

Izmaiņas produktu un pakalpojumu cenrādī no 2021. gada 4. novembra

 

Konta apkalpošanas tarifi (spēkā no 02.07.2014.)

Konta atvēršana/aizvēršana

Cena 1

Finanšu instrumentu konta atvēršana

Bez maksas

Finanšu instrumentu konta aizvēršana

Bez maksas10

Naudas līdzekļu pārvedumi

Cena 1

Naudas līdzekļu ieskaitīšana Renesource Capital FI kontā2

35.00 EUR / 50.00 USD*

Naudas līdzekļu ieskaitīšana trasta (investīciju portfeļa pārvaldīšanas) kontā

Bez maksas

Naudas līdzekļu ieskaitīšana FX Micro kontā

Bez maksas

Naudas līdzekļu izņemšana no Renesource Capital FI konta2

35.00 EUR / 50.00 USD*

Naudas līdzekļu pārskaitījums starp viena Klienta FI kontiem Renesource Capital2

Līdz 35.00 EUR / Līdz 50.00 USD*

* - Vai ekvivalents citā valūtā

 

Maksājumu izmeklēšana3

Cena 1

Maksājuma atsaukuma pieprasījuma nosūtīšana jebkurā valūtā

7.50 EUR

Maksājuma izmeklēšana

7.50 EUR

Maksājuma izmaiņu veikšana

7.50 EUR

FI pārvedumi Euroclear un Clearstream ietvaros

Cena 1

DVP/RVP

15.00 EUR / 20.00 USD

FI pārvedumi Nasdaq OMX ietvaros

Cena 1

Finanšu instrumentu saņemšana

 

Latvijā, Lietuvā, Igaunijā reģistrētiem finanšu instrumentiem

Bez maksas

Clearstream reģistrētiem finanšu instrumentiem

Bez maksas

Citu ārvalstu finanšu instrumentu saņemšana

Informācija Sabiedrībā

FOP (Free Of Payment) vienkāršais (beznaudas) finanšu instrumentu (akcijas, obligācijas) pārvedums

 

Latvijā reģistrētiem finanšu instrumentiem

2.85 EUR

Latvijā reģistrēto FI pārvedums uz sākotnējo reģistru

5.50 EUR

Finanšu instrumentu pārvedums (Latvijas emitenti) uz maksātnespējīgo uzņēmumu reģistru (sanācija, bankrots, likvidācija)

Bez maksas

Lietuvā, Igaunijā reģistrētiem finanšu instrumentiem

6.00 EUR

Clearstream sistēmā rēģistrētiem finanšu instrumentiem

9.00 EUR

Pārvedumi starp diviem Sabiedrības klientu finanšu instrumentu kontiem

Bez maksas

Citu ārvalstu finanšu instrumentu pārvedums

Informācija Sabiedrībā

Pārveduma datu izmaiņu veikšana

3.00 EUR

Pārveduma atcelšana, ja LCD vēl nav uzsākti norēķini

10.00 EUR

Finanšu instrumentu dereģistrācija

3.50 EUR

Maksa par DTC pārvedumu par OTCMarkets kotētajiem vērtspapīriem  

Uz tā paša vārda kontu

0.03 USD par akciju

Uz trešās personas kontu DTC FOP/DVP

0.05 USD (saskaņā ar atbilstības nodaļas apstiprinājumu) 

DVP (Delivery versus payment) norēķini Latvijā, Lietuvā, Igaunijā iegrāmatotiem finanšu instrumentiem

 

Norēķiniem EUR valūtā

4.00 EUR

Norēķiniem ārvalstu valūtā

9.50 EUR

DVP pārveduma atcelšana, ja LCD vēl nav uzsākti norēķini un norēķini notiek euro valūtā

4.50 EUR

DVP pārveduma atcelšana, ja LCD vēl nav uzsākti norēķini un norēķini notiek ārvalstu valūtā

9.50 EUR

DVP pārveduma atcelšana, ja LCD vēl nav uzsākti norēķini un norēķini notiek ārvalstu valūtā ar ārvalstu centrālā depozitārija starpniecību

9.00 EUR

Clearstream iegrāmatotiem finanšu instrumentiem (par katru instrukciju)

23.00 EUR

Norēķini starp diviem Sabiedrības klientu finanšu instrumentu kontiem

Bez maksas

Norēķini par darījumiem ar cenrādī neminēto valstu finanšu instrumentiem

Informācija Sabiedrībā

Korporatīvo notikumu apkalpošana

Cena 1

Finanšu instrumentu bloķēšana dalībai akcionāru pilnsapulcē

Bez maksas

Klienta interešu pārstāvēšana akcionāru pilnsapulcē (t.sk. balsošana)

Informācija Sabiedrībā

Finanšu instrumentu konvertācija, sadalīšana un apvienošana, restrukturizācija u.c.

Faktiskie izdevumi

Dividenžu, kuponu un procentu ieskaitīšana klienta finanšu instrumentu kontā

Bez maksas

Neaktīva konta uzturēšana4

Cena 1

Vienreizēja apkalpošanas maksa5

Līdz 35.00 EUR / 50.00 USD

Komisija par negatīvu konta atlikumu

Cena 1

Procenti par negatīvu atlikumu klienta kontā USD

9%

Procenti par negatīvu atlikumu klienta kontā (citas valūtas)

15%

Atskaites, izziņas, dokumentu nosūtīšana

Cena 1

Standarta atskaite (nākamajā darba dienā pēc darījuma veikšanas)

Bez maksas

Nestandarta atskaite 6

10.00 EUR

Dokumentu meklēšana arhīvā un/vai atjaunošana (par vienu dokumentu)

7.50 EUR + PVN7

 

Sabiedrības sagatavota izziņa 8

 

Izziņa par FI kontu un FI konta atlikumu

4.50 EUR + PVN

Izziņa par sadarbību

14.50 EUR + PVN

Notariāli apstiprināta Sabiedrības izziņa

Faktiskie izdevumi + 15.00 EUR + PVN

Cita veida izziņa pēc Klienta pieprasījuma

7.50 EUR + PVN

Auditora pieprasījuma apstiprinājums

35.50 EUR + PVN

Dokumentu u.c. vērtību sūtīšana Klientam pēc pieprasījuma9

 

Ar kurjerpastu Latvijas robežās

7.50 EUR + PVN

Ar kurjerpastu ārpus Latvijas robežām

43.00 EUR + PVN

Ar pasta starpniecību Latvijas robežās vai ārpus tām

min. 3.00 EUR + PVN

Papildus pakalpojumi  

Komisija par finanšu instrumentu darījuma izdevīgāku cenu11

100% no starpības starp cenu, ko uzrādījis klients, un faktisko finanšu instrumentu darījuma izpildes cenu.

Sabiedrības sagatavota Lursoft datu bāzes izziņa

Faktiskie izdevumi + 1.50 EUR par dokumentu + PVN

Ielūguma iebraukšanai Latvijā noformēšana Sabiedrības klientiem

14.50 EUR + PVN

Bankrotējošo, maksātnespējas procesā, jeb zem pagaidu administrācijas esošo uzņēmumu ikmēneša kontu apkalpošanas maksa12

10 %13, Min 500 EUR

Papildus ikmēneša maksa par juridisko personu kontu apkalpošanu, kuru reģistrācijas valsts ir iekļauta Sabiedrības apstiprinātājā valstu sarakstā12

150 EUR

Papildus ikmēneša maksa par konta apkalpošanu Klientiem ar juridisko formu “Limited Partnership (LP)”12

50 EUR

Maksa par dokumentu izskatīšanu sakarā ar Klienta, Latvijas Republikas nerezidenta, patiesa labuma guvēja maiņu12

100 EUR

Maksa par dokumentu un informācijas neiesniegšanu termiņā, kuru Sabiedrība norādīja informācijas pieprasījumā Klientam un/vai par dokumentu un informācijas neatbilstību prasībām, kuras Sabiedrība norādīja informācijas pieprasījumā Klientam12

100 EUR par katru gadījumu15 un 10 EUR par katru nokavējuma dienu

Līgumsods (spēkā no 24.05.2018)  

Maksa par reputācijas riska radīšanu Sabiedrībai, sakarā ar Klienta darbībām, kuru rezultātā Sabiedrībai rodas aizdomas par to, ka Klients pārkāpj normatīvos aktus (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, nacionālo un starptautisko sankciju jomā, tirgus ļaunprātīgas izmantošanas jomā, kā arī citās jomās) vai tiek pieņemts lēmums par darījuma attiecību izbeigšanu

10 %14, Min 10 000 EUR

Atlīdzība par cenrādī neuzrādītajiem depozitārajiem pakalpojumiem Renesource Capital nosaka patstāvīgi un tā ir pieejama Renesource Capital vai ari pēc individuālas vienošanas ar klientu. Papildus informāciju Jūs varat saņemt Renesource Capital brokeru nodaļā, kā arī zvanot Klientu pa informatīvo tālruni +371 67 092 737.

Lai pieteiktu depozitāros pakalpojumus Renesource Capital ir jābūt noslēgtam Līgumam par pakalpojumu sniegšanu finanšu un kapitāla tirgū - Vispārējiem darījuma noteikumiem un speciālajiem noteikumiem „Brokeru un depozitārie pakalpojumi”.

1 Klienta iesniegumā par līguma slēgšanu par pakalpojumu sniegšanu finanšu un kapitāla tirgū klienta pienākums ir norādīt konta pamatvalūtu.Pamatvalūtā tiek noņemtas komisijas par FI glabāšanu, aktīvu pārvaldīšanu, aktīvu pārvedumiem u.c.

2 Ja Sabiedrības Klienta naudas līdzekļu pārveduma izmaksas pārsniedz norādīto tarifu zonu, klienta pienākums ir apmaksāt pārveduma izmaksas pilnā apmērā pēc faktiskajiem Sabiedrības izdevumiem, kas radušies šāda naudas līdzekļu pārveduma rezultātā.

3 Ja klienta finanšu instrumentu konts pie sadarbības partnera (kontrahenta) vai korespondentbankas jau ir debetēts, Renesource Capital negarantē, ka maksājuma summa tiks atmaksāta. Renesource Capital atmaksā klientam naudas līdzekļus tikai tad, ja tie ir atgūti no sadarbības partnera (kontrahenta)/ korespondentbankas vai saņēmējbankas. Ja maksājuma izmeklēšanas procesā komisijas maksu ietur arī attiecīgais sadarbības partneris (kontrahents)/ korespondentbanka vai saņēmējbanka, no klienta tiks ieturētas faktiskās izmaksas. Sabiedrība sniegs faktisko izmaksu atšifrējumu un pamatojumu.

4 Neaktīvs konts – finanšu instrumentu konts, kurš netiek izmantots darījumu ar finanšu instrumentiem veikšanai ilgāk kā 6 mēnešus. Ja klientam ir atvērti vairāki finanšu instrumentu konti Renesource Capital un kādā no tiem ir veikts vismaz viens darījums ar finanšu instrumentiem, komisija par neaktīva konta uzturēšanu piemērota netiek.

5 Neaktīva konta apkalpošanas maksa nerada negatīvu konta atlikumu un konts (-i) netiek slēgts. Atlikums kontā tiek samazināts par summu, kas nav lielāka par klienta konta atlikumu, līdz atlikums kontā ir nulle. Neaktīva konta apkalpošanas maksa piemērota netiek, ja klienta konta (-u) vidējais atlikums pārsniedz 35 EUR/ 50 USD.

6 Nestandarta atskaite nodrošina iespēju saņemt jebkāda veida detalizētas atskaites par sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem ar finanšu instrumentiem. Ieguldījumu pakalpojuma ietvaros Sabiedrība nodrošina unikālu atskaiti, kas tiek izstrādāta vadoties no Klienta iesniegtā detalizētā apraksta.

7 Pievienotās vērtības nodoklis. Nodokļa likme 21%. Spēkā no 01.07.2012.

8 Informāciju par izziņas sagatavošanas laiku saņemsiet pieteikuma iesniegšanas brīdī.

9 Par dokumenta sūtīšanu klientam ar kurjerpastu vai pa pastu uz norādīto adresi jāmaksā papildu komisija saskaņā ar cenrādi.

10 Aizverot Finanšu instrumentu kontu, naudas līdzekļu izvešanai no FI konta tiek piemērota komisija saskaņā ar Renesource Capital noteikto cenrādi. Ja klienta FI konta atlikums ir nepietiekošs komisijas maksas segšanai, tad Renesource Capital samazina atlikumu kontā par summu, kas nav lielāka par klienta konta atlikumu, komisijas izdevumu segšanai. Stājas spēkā ar 27.09.2014.

11 Tiek piemērota tikai profesionāliem klientiem. Komisiju nepiemēro rīkojumiem, kuri iesniegti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu QUIK.

12 Stājas spēkā ar 24.05.2018. Ja komisijas maksas piemērošanas rezultātā Aktīvu (portfeļa) vērtība kļūst negatīva, tad komisijas maksa tiek ieturēta daļēji – Aktīvu (portfeļa) vērtības apjomā un tiek pielīdzināta 0, tādā veidā komisijas maksa netiek ieturēta pilnībā bet tiek uzkrāta.

13 No Aktīvu (portfeļa) vērtības Klienta kontos Sabiedrībā datumā, kad tiek uzsākta komisijas maksas piemērošana.

14 No vidējās Aktīvu (portfeļa) vērtības Klienta kontos Sabiedrībā pēdējo 90 dienu laikā līdz datumam, kad tika uzsākta komisijas maksas piemērošana (neatkarīgi no maksas piemērošanas Sabiedrība izpildīs tai saistošās normatīvo aktu prasības).

15 Komisijas maksas samaksa neatbrīvo Klientu no pienākuma iesniegt pieprasīto informāciju prasītajā apjomā.

Brīdinājums par riskiem. Maržinālie darījumi (FOREX, CFD, fjūceri un opcijas uz fjūceriem, opcijas uz akcijām, REPO darījumi, darījumi ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī darījumi ar brokera kredīta piešķiršanu - t.sk. īsā pārdošana) ir paaugstināta riska darījumi. Riska pakāpe paaugstinās saistībā ar Finanšu nodrošinājuma (turpmāk tekstā - FN) kredītpleca augsto līmeni. Maržinalo darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami gan ievērojami ienākumi pie salīdzinoši neliela ieguldījuma līmeņa, gan arī būtiski zaudējumi, kuri var pārsniegt ieguldījuma pamatsummu vai FN summu. Lūdzam Jūs pārliecināties vai maržinālie darījumi atbilst un ir piemēroti Jūsu riska profilam un atbilst Jūsu ieguldījumu mērķiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu privātuma politiku, kā arī ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.