Riski, kas saistīti ar finanšu instrumentu darījumiem

Šī risku apraksta mērķis ir sniegt klientam informāciju par riskiem, kas saistīti ar darījumu veikšanu finanšu instrumentos (FI) un finanšu tirgos, brīdinot par iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties, saņemot ieguldījumu pakalpojumu. Klientam ir jāuzņemas visi ar to saistītie iespējamie riski.

Parakstot Iesniegumu, Klients apliecina, ka tam ir pietiekamas zināšanas un pieredze, lai spētu novērtēt un uzņemties ar Ieguldījumu Pakalpojumu saņemšanu saistītos riskus, kā arī, to, ka tas apzinās ar šajā Risku aprakstā norādītos riskus un at tiem saistīto kapitāla pilnīgas vai daļējas zaudēšanas iespēju.

Klients apzinās ka Darījumi ar FI (vai precēm) ir saistīti ar finanšu un citiem riskiem, kas var radīt zaudējumus un, ka no Darījumiem gūtā peļņa var nesasniegt plānoto līmeni. Klienta pienākums ir izvērtēt visus iespējamos riskus, kas var būt saistīti ar Līguma parakstīšanu, Rīkojumu sniegšanu un Darījumu veikšanu ar FI, tuklāt Klients parakstot Līgumu apliecina, ka uzņemas visus zemāk norādītos riskus un apzinās, ka visu risku pilnīga uzskaite nav iespējama un Renesource Capital norādījusi tikai galvenos riskus. Klienta pienākums ir pirms katra Darījuma ar vislielāko rūpību izvērtēt zemāk minētos, kā arī jebkurus citus potenciālos ar darījumu saistītos riskus.

Vispārīgie riski

 • Valsts vai politiskais risks - Risks, kas rodas, ja valstī, kurā reģistrēti finanšu instrumenti, norisinās notikumi, kuri ietekmē politisko vai ekonomisko stabilitāti.
 • Valūtas risks - Zaudējumu rašanās varbūtība, kuru izraisījušas valūtas kursa svārstības.
 • Likviditātes risks - Zaudējumu rašanās varbūtība saistībā ar nepietiekamu tirgus likviditāti, t.i. apgrūtinātu vai neiespējamu valūtas vai finanšu isntrumentu pārdošanu vēlamajā laikā un par vēlamo cenu.
 • Cenu risks - Zaudējumu rašanās varbūtība, kuru izraisījušas finanšu instrumentu cenu svārstības.
 • Kredītrisks - Rodas aizņēmēja daļējas vai pilnīgas maksātnespējas dēļ.
 • Nodokļu risks - Risks, kurš rodas nelabvelīgu nodokļu likmju, nodokļu maksājumu veikšanas nosacījumu un termiņu izmaiņu dēļ.
 • Juridiskais risks - Papildu izdevumi, kuri radušies saistībā ar izmaiņām tiesību aktos.
 • Tirgus risks - Kumulatīvais risks, kuru veido cenu risks, valūtas risks, procentu likmju risks un likviditātes risks.
 • Sistēmiskais risks - Zaudējumu rašanās varbūtība saistībā ar nespēju veikt norēķinus vai pārskaitījumus, kuru izraisījusi norēķinu veicēju, vērtspapīru turēšanas sistēmu un depozitāriju, biržu, vērtspapīru turētāju, norēķinu sistēmu un citu institūciju darbība vai bezdarbība.
 • Informācijas risks - Zaudējumu rašanās varbūtība saistībā ar patiesas un pilnīgas informācijas nepieejamību par valūtas kursiem, FI cenām un tirgus tendencēm.
 • Saziņas līdzekļu izmantošanas risks - Zaudējumu rašanās varbūtība saistībā ar riskiem, kuri saistīti ar Saziņas līdzekļu izmantošanu, tai skaitā, bet ne tikai: Klienta vai trešo personu (piegādātāju) datorprogrammu un/vai datoru iekārtu funkcionēšanas pārtraukuma risku, datu pārraides kļūdas risku, nesankcionētas pieslēgšanās risku, pārraidāmās informācijas sagrozīšanas risku.
 • Vērtspapīru risks - Darbojoties ar finanšu instrumentiem, klientam ir patstāvīgi jāseko piederošo viņam pozīciju stāvoklim un, maržinālā nodrošinājuma nepietiekamības gadījumā, jāieskaita nepieciešamos līdzekļus. Ja klients nepilda kompānijas prasības, RC ir tiesīgs aizvērt visas pozīcijas vai to daļu.
 • Atvasināto finanšu instrumentu risks - ieguldītājiem jāapzinās, ka ieguldījumi atvasinātos finanšu instrumentos ir saistīti ar augstu riska pakāpi. Saistības vai prasības no šādiem darījumiem var samazināties vai beigt pastāvēt. Zaudējumu risks dažādos apstākļos var netikt noteikts un pārsniegt ķīlas apjomu.
 • Ekonomiskais risks - saistīts ar ekonomiskās situācijas nelabvēlīgām izmaiņām valstīs, kurās ir veikti ieguldījumi, tādām kā inflācijas pieaugums, procentu likmju paaugstināšana, ekonomiskās recesijas iestāšanās.
 • Emitenta saistību neizpildes risks -  iespēja, ka finanšu instrumenta vērtība var samazināties un/vai tas var tikt zaudēts sakarā ar attiecīgā emitenta nespēju izpildīt savas saistības, sliktiem finansiāliem rādītājiem u.tml
 • Operacionālais risks - risks, kad tehnisku bojājumu dēļ var rasties traucējumi pārskatu sistēmās vai komunikāciju kanālos, kā rezultātā notiek neprecīza darījumu apstrāde. Operacionālais risks var veidoties situācijā, kad persona, kas izmanto Bankas un Klienta izmantotos komunikāciju kanālus, var radīt Klientam saistošus pienākumus pret Klienta gribu.
 • Procentu likmju risks - procentu likmju izmaiņu nelabvēlīga ietekme uz ieguldījumu. Parāda vērtspapīru vērtība mainās atkarībā no procentu likmju izmaiņām. Ja procentu likmes pieaug, tad šo vērtspapīru tirgus cena samazinās un otrādi.
 • Sadarbības partnera riski - kad puse, kura ar bankas starpniecību ir noslēgusi finanšu darījumu ar Klientu, neizpilda savas no darījuma izrietošās saistības. Attiecībā uz apakškontu atvēršanu un Klienta finansiālo resursu glabāšanu pastāv iespēja, ka piemērojamie normatīvie akti vai tiesu prakse konkrētajā valstī nenodrošina depozitārija vai turētājbankas nominālajos kontos glabāto Klienta finansiālo resursu pilnīgu nodalīšanu no paša depozitārija vai turētājbankas finansiālajiem resursiem.
 • Citi riski - nepārvarama vara (dabas katastrofas un stihijas, kara darbības, streiki) un citi riski, kurus nevar pilnība prognozēt vai kontrolēt.

Iepriekšminēto risku saraksts nav izsmeļošs. Viss iepriekšminētais ir paredzēts, lai palīdzētu klientam izprast riskus, kuri saistīti ar tirdzniecības operāciju veikšanu, un noteikt doto risku pieņemamību attiecībā uz sevi.

Vērtspapīru risks

Darbojoties ar finanšu instrumentiem, klientam ir patstāvīgi jāseko piederošo viņam pozīciju stāvoklim un, maržinālā nodrošinājuma nepietiekamības gadījumā, ieskaitīt nepieciešamos līdzekļus. Ja klients neizpildīja vai nepilda Renesource Capital prasības, Sabiedrība ir tiesīga aizvērt visas pozīcijas vai to daļu.

Darījumu veikšanā, lietojot elektroniskās tirdzniecības sistēmas, ir jāņēm vērā vairākus specifiskus riskus: datoriekārtu darbību traucējumu risks, sakaru kanālu funkcionēšanas traucējumu risks, risks trešo personu ielaušanās sistēmā, kā arī citi riski.

Veicot darījumus ar finanšu instrumentiem, kuriem tiek piešķirts kredītplecs, klientam ir jāņem vērā, ka dotajiem darījumiem ir paaugstināta riska pakāpe. Kredītpleca izmantošana izpaužās tā, ka nelabvēlīgu cenu izmaiņu gadījumā, atvērto pozīciju zaudējumi var pārsniegt klienta paša līdzekļus.

Ir jaievēro arī tas, ka tirdzniecības operācijas ārpus regulētā tirgus ir saistītas ar lielāku risku, nekā operācijas regulējamā tirgū. Dotais risks izpaužās iespējamībā, ka finanšu instrumentu tirdzniecība neregulējamos tirgos var būt apstādināta un atvērto pozīciju novērtēšana būs apgrūtināta vai neiespējama.

Iepriekšminēto risku saraksts nav izsmeļošs. Vis iepriekšminētais ir paredzēts palīdzēt klientam izprast riskus, saistītos ar tirdzniecības operāciju veikšanu, un noteikt doto risku pieņēmamību sev.

Ar finanšu instrumentiem saistīto risku apraksts;

Lai vadītu dažus no riska veidiem, kuri saistīti ar investēšanu, Renesource Capital piedāvā saviem klientiem pielietot sekojošus atlikto rīkojumu veidus:

 • Tirgus rīkojums (Market order);
 • Limit rīkojums - (Limit order);
 • Stop rīkojums (Stop order);
 • Slīdošais Stop rīkojums - (Trailing stop order);
 • Stop rīkojums ar izpildes limitu (Stop limit);
 • Izpildoties vienam, aktivizējas otrs atliktais rīkojums (If done - IFD);
 • Vienam rīkojumam nostrādājot, otrs automātiski atceļas (One Cancels Other - OCO);
 • Rīkojums derīgs līdz noteiktam laikam dienā, kad tas iesniegts (GTT – Good till time);
 • Derīgs, līdz izpildei vai atcelšanai (GTC – Good till cancelled);
 • Rīkojuma izpilde nekavējoties, ja tas nav iespējams, tad tā tūlītēja atcelšana (IOC – Immediate or cancel).
Klienta riska grupas novērtēšana

Renesource Capital, lai noteiktu ieguldījumu pakalpojuma piemērotību atbilstoši LR Finanšu instrumentu tirgus likuma 126.2 panta prasībām par ieguldījumu pakalpojuma un ieguldījumu blakuspakalpojuma piemērotību un atbilstību klienta interesēm, izmantojot Sabiedrībā izstrādāto klienta finanšu instrumentu anketu, pieprasa ziņas par klienta pieredzi un zināšanām attiecībā uz izglītības līmeni, profesiju, pieredzi darījumos ar finanšu instrumentiem (to veidu, apjomu, biežumu un laika posmu, kurā attiecīgie darījumi tika veikti), informāciju par klienta ieguldījumu mērķiem un ieguldījumu stratēģiju, kā arī izvērtē klienta finansiālo stāvokli, ienākumu avotus un apjomu. Sabiedrība ir izstrādājusi klienta skaitliskā novērtējuma sistēmu, kas ļauj Sabiedrībai noteikt klientam atbilstošu riska grupu. Augstākminētā sakarā Sabiedrība klasificē sniedzamos ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, un finanšu instrumentus (FI) atbilstoši riska grupām. Piemērotības un atbilstības pārbaude klienta interesēm tiek veikta tikai klientiem, kuriem ir piešķirts privāta klienta statuss.

Pakalpojuma atbilstības novērtējums Klienta pieredzei un zināšanām tāpat tiek reglamentēts saskaņā ar Līgumu par pakalpojumu sniegšanu finanšu un kapitāla tirgū A.I.7 sadaļu.

Ja Klients atsakās sniegt FI Anketā pieprasīto informāciju vai arī, ja informācija tiek sniegta nepilnīga vai neprecīza vai arī, ja Klients nebrīdina Sabiedrību par aktuālajām izmaiņām informācijā FI Anketā, Sabiedrība nevar novērtēt Klienta pieredzes un zināšanu atbilstību, un paziņot to Klientam par tam atbilstošo ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu un FI Riska grupu, kā rezultātā Klientam var rasties finansiāli zaudējumi.

Sabiedrība paziņo Klientam par piešķirto Riska Grupu atverot FI kontu. Klienta pienākums ir iepazīties ar Mājas lapā (skatīt zemāk) sniegto informāciju par Riska grupām un tām atbilstošajiem pakalpojumiem un FI.

Sabiedrība neiesaka Klientam veikt tam neatbilstošus darījumus ar FI vai saņemt neatbilstošus ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, kur par Klientam neatbilstošiem FI ir uzskatāmi pakalpojumi, kuri iekļauti augstākā Riska Grupā, salīdzinot ar Klientam piešķirto Riska Grupu tirdzniecības konta atvēršanas apstiprinājumā.

Neskatoties uz augstāk aprakstīto, ja klients vēlas saņemt klienta riska profilam neatbilstošu(-s) ieguldījumu pakalpojumu(-s) un ieguldījumu blakuspakalpojumu(-s) vai veikt darījumus ar šai riska grupai neatbilstošiem FI, klientam ir jāparaksta «Apliecinājums par risku uzņemšanos», ar kuru tas apliecina, ka apzinās un pakļauj sevi riskiem, kuru atbilstošam novērtējumam, kontrolei un ierobežošanai tam nav pietiekamu zināšanu un pieredzes, un šādā gadījumā pats individuāli uzņemas atbildību par savu pieņemto ieguldījumu lēmumu sekām t.sk. ciest būtiskus zaudējumus, kuri var pārsniegt ieguldījuma pamatsummu vai finanšu nodrošinājuma summu.
Agresīvais + (Paaugstināts riska līmenis)

Paaugstināta riska darījumi - riska pakāpe paaugstinās saistībā ar Finanšu nodrošinājuma (turpmāk tekstā - FN) nodrošinātā kredītpleca augsto līmeni. Salīdzinoši neliela apjoma FN ļauj atvērt pozīcijas, kuras vairākkārt pārsniedz FN lielumu. Šīs grupas darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami gan ievērojami ienākumi pie salīdzinoši neliela ieguldījuma līmeņa, gan arī būtiski zaudējumi, kuri var pārsniegt ieguldījuma pamatsummu vai FN summu.

Šīs riska grupas finanšu instrumenti ir klasificējami pie sarežģītiem - strukturētiem finanšu instrumentiem un ieguldījumiem.

Pieejamie instrumenti

 • NDF - Non deliverable forwards - Nākotnes darījums bez fiziskas valūtas piegādes (norēķini tiek veikti par starpību starp nakontes līgumā paredzēto darījuma kursu un norēķinu dienas kursu).
 • Maržinālie valūtas darījumi - FOREX (valūtas maiņas darījumi, darījumi ar dārgmetāliem - BULLION) uz SPOT un FORWARD bāzes.
 • Biržas maržinālie darījumi - darījumi ar biržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem (fjūčeri un opcijas uz fjūčeriem).
 • Ārpusbiržas darījumi - darījumi ar ārpuspbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Ārpusbiržas mijmaiņas līgumi - OTC SWAPS.
 • REPO darījumi - finanšu instrumentu pārdošana ar atpirkšanu. REVERSE REPO darījumi - finanšu instrumentu pirkšana ar atpārdošanu.
 • Darījumi ar brokera kredīta (maržinālā kredīta) piešķiršanu - īso pozīciju atvēršana.
 • Opciju darījumi - opcijas uz akcijām - pirkšanas (CALL), pārdošanas (PUT) opcijas.
 • Finanšu līgumi par starpību (CFD) - uz akcijām, indeksiem, precēm u.c. bāzes aktīviem.
 • Strukturētie finanšu instrumenti bez pamatsummas atmaksas garantijas - strukturētās obligācijas.
 • Visi pārejie investīciju fondi - hedž fondi u.c.
Agresīvais (Augsts riska līmenis)

Augsta riska darījumi - augsta riska pakāpe. Šīs grupas darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami gan lieli ienākumi, gan arī lieli zaudējumi, kuros iespējama ieguldītās pamatsummas zaudēšana. Šīs grupas finanšu instrumenti ir klasificējami pie vidējas sarežģītības finanšu instrumentiem un ieguldījumiem.

Pieejamie instrumenti

 • Valūtas mijmaiņas darījumi (SWAP) un valūtas nākotnes darījumi Forward ar fizisku bāzes aktīva piegādi.
 • Citas akcijas.
 • Slēgto ieguldījumu fondu, ieguldījumu apliecības.
 • Citas ieguldīumu fondu, ieguldījumu apliecības, pie UCITS-fondiem nepieskaitāmie fondi.
Sabalansētais (Vidējais riska līmenis)

Vidēja riska darījumi - vidēja riska pakāpe. Šīs grupas darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami vidēja lieluma ienākumi, gan arī vidēji lieluma zaudējumi. Šīs grupas finanšu instrumenti ir klasificējami pie vienkāršajiem finanšu instrumentiem un ir viegli saprotama to būtība un ieguldījumi tajos.

Pieejamie instrumenti

 • Procentu likmju mijmaiņas līgumi - Interest rate swap (IRS)
 • Spekulatīva reitinga obligācijas (fikseta ienākuma finanšu instrumenti).
 • Akciju atvērtie UCITS-fondi.
 • Citi atvērtie UCITS-fondi.
 • Akcijas, kuras iekļautas biržu indeksos kā DJ-30, Bloomberg 500 un OMX Baltic Benchmark GI indekss.
 • Strukturētie finanšu instrumenti ar pamatsummas atmaksas garantiju.
Konservatīvais (Zems riska līmenis)

Zema riska darījumi - zema riska pakape. Šīs grupas darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami zemi ienākumi, gan arī salīdzinoši zema apmēra zaudējumi. Šīs grupas finanšu instrumenti ir klasificējami pie vienkāršajiem finanšu instrumentiem un ir viegli saprotama to būtība un ieguldījumi tajos.

Pieejamie instrumenti

 • Naudas tirgus instrumenti.
 • Naudas tirgus atvērtie UCITS-fondi.
 • Fiksēto ienākumu vērtspapīri (obligācijas) ar investīciju reitingu.
 • Obligāciju atvērtie UCITS-fondi.
 • Atvērtie sabalansētie UCITS-fondi.

Brīdinājums par riskiem. Maržinālie darījumi (FOREX, CFD, fjūceri un opcijas uz fjūceriem, opcijas uz akcijām, REPO darījumi, darījumi ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī darījumi ar brokera kredīta piešķiršanu - t.sk. īsā pārdošana) ir paaugstināta riska darījumi. Riska pakāpe paaugstinās saistībā ar Finanšu nodrošinājuma (turpmāk tekstā - FN) kredītpleca augsto līmeni. Maržinalo darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami gan ievērojami ienākumi pie salīdzinoši neliela ieguldījuma līmeņa, gan arī būtiski zaudējumi, kuri var pārsniegt ieguldījuma pamatsummu vai FN summu. Lūdzam Jūs pārliecināties vai maržinālie darījumi atbilst un ir piemēroti Jūsu riska profilam un atbilst Jūsu ieguldījumu mērķiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.