Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

Pirms uzsākt www.renesource.lv, www.renesource.com vai www.renesource.ru tīmekļa vietnes lietošanu, (turpmāk – tīmekļa vietne), lūdzam rūpīgi iepazīties ar tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).

Šie tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir piemērojami sekojošām AS IBS „Renesource Capital” (juridiskā adrese: Duntes iela 15a, Rīga, LV-1005, Latvija. Vienotais numurs LR Komercreģistrā: 40003415571), turpmāk tekstā - Renesource Capital vai Sabiedrība, vietnēm - www.renesource.lv, www.renesource.com, www.renesource.ru. Apmeklējot Sabiedrības tīmekļa vietni vai arī izmantojot tajā izvietoto informāciju, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus.

Tīmekļa vietnē iekļautās informācijas raksturs

Renesource Capital nodrošina tīmekļa vietni tikai informācijas nolūkiem. Tīmekļa vietnē norādītā informācija, neatkarīgi no tās satura vai formas, nekādā gadījumā nav uzskatāma par uzaicinājumu, padomu vai rekomendāciju kādu aktīvu vai finanšu instrumentu pirkšanai vai pārdošanai. Šajā tīmekļa vietnē esošajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tās izmantošana nerada juridiskas attiecības starp Sabiedrību un klientu. Sabiedrība negarantē tīmekļa vietnē norādīto pakalpojumu un/vai produktu pieejamību.

Renesource Capital nekādā tiešā vai netiešā veidā, negarantē un neapliecina, tīmekļa vietnē pieejamās informācijas aktualitāti, precizitāti un pilnīgumu. Renesource Capital neapliecina un negarantē tīmekļa vietnes darbības nepārtrauktību.

Informācija Renesource Capital tīmekļa vietnē var tikt mainīta vai izdzēsta bez īpaša paziņojuma jebkurā laikā un Sabiedrība nenes atbildību par šādu izmaiņu sekām.

Renesource Capital tīmekļa vietne satur informāciju par Sabiedrības piedāvājamajiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakus pakalpojumiem. tīmekļa vietnes saturs attiecas uz tām personām, kurām saskaņā ar savas pilsonības, dzīvesvietas vai jurisdikcijas valsts tiesību aktiem nav aizliegta pieeja šādai tīmekļa vietnei. Jebkurai personai vai apvienībai nav tiesību izplatīt, lietot vai piekļūt šajā vietnē sniegtajai informācijai un pakalpojumiem jebkurā jurisdikcijā vai valstī, kur šāda izplatīšana, lietošana vai pieeja pakļautu Renesource Capital vai jebkuru ar Sabiedrību saistītu uzņēmumu jebkādām reģistrācijas vai licencēšanas prasībām vai jebkuram sodam šādā jurisdikcijā vai valstī. Personām un apvienībām, uz kurām attiecas šādi ierobežojumi, ir aizliegts piekļūt vai lietot šo tīmekļa vietni.

Informācija, kas ir pieejama šajā tīmekļa vietnē nav adresēta un tā nav paredzēta ASV iedzīvotājiem un kompānijām, kas reģistrētas un darbojas saskaņā ar ASV likumdošanu. Tāpat informācija tīmekļa vietnē nav uzskatāma par lūgumu un/vai piedāvājumu sniegt ieguldījumu pakalpojumus un/vai ieguldījumu blakuspakalpojumus ASV teritorijā.

Šajā tīmekļa vietnē aprakstītie ieguldījumu pakalpojumi un ieguldījumu blakuspakalpojumi var nebūt pieejami visām personām visās ģeogrāfiskajās atrašanās vietās. Renesource Capital nesniegs nevienu šādu ieguldījumu pakalpojumu un/vai ieguldījumu blakuspakalpojumu personai, ja tai būs pamats uzskatīt (tai skaitā nesniedzot šāda uzskata pamatojumu), ka šādu pakalpojumu sniegšana var būt tiesību aktu pārkāpums šādas personas atrašanās valsts jurisdikcijā vai kādā citā saistītajā jurisdikcijā.

tīmekļa vietnē izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt tīmekļa vietnē izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Renesource Capital nodrošina tīmekļa vietni tikai informācijas nolūkiem. Tīmekļa vietnē norādītā informācija, neatkarīgi no tās satura vai formas, nekādā gadījumā nav uzskatāma par uzaicinājumu, padomu vai rekomendāciju kādu aktīvu vai finanšu instrumentu pirkšanai vai pārdošanai. Šajā tīmekļa vietnē minētie darījumu piemēri ar tādiem finanšu instrumentiem kā maržinālais valūtas tirgus FOREX, dārgmetālu tirgus BULLION, CFD, akcijas, fjūčeri, opcijas u.c. ir atspoguļoti, lai sniegtu priekšstatu par iespējamiem darījumu veidiem. Minētā informācija ne pie kādiem apstākļiem nevar tikt uzskatīta par ieteikumu vai rekomendāciju veikt kādu noteiktu darījumu (pirk, pārdot, atsavināt u.c.), t.sk. atvērt jaunu pozīciju, likvidēt jeb aizvērt atvērtu pozīciju Šajā tīmekļa vietnē esošajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tās izmantošana nerada juridiskas attiecības starp Sabiedrību un klientu. Sabiedrība negarantē tīmekļa vietnē norādīto pakalpojumu un/vai produktu pieejamību.

Elektroniskā pasta, ziņojumu apmaiņas vietņu (Instant Messaging) un sociālo tīklu lietošana

Saziņai ar elektroniskā pasta, ziņojumu apmaiņas vietņu (Reuters IM, SKYPE, Yahoo IM u.c.) un sociālo tīklu (Twitter, Facebook, Draugiem.lv u.c.) starpniecību ir tikai un vienīgi informatīva nozīme. Saziņa ar elektroniskā pasta, ziņojumu apmaiņas vietņu un sociālo tīklu starpniecību nav uzskatāma par pamudinājumu vai piedāvājumu veikt jebkādas darbības t.sk. ar finanšu instrumentiem (pirkt, pārdot, apgrūtināt u.c.). Ziņojumiem/ komentāriem par finanšu instrumentiem, to cenām/ kursiem, politiski – ekonomiskiem notikumiem, statistikas datiem u.c. informāciju, kuru satur Renesource Capital sūtīta elektroniskā pasta vēstule, ziņojumu apmaiņas vietnē sūtīts paziņojums un/ vai publicēts ziņojums/ komentārs sociālajos tīklos, var saturēt novēlotu informāciju. Renesource Capital neuzņemas atbildību par to, ka augstākminētā informācija, kura satur dokumentu pielikumus, var saturēt datorvīrusus, kas tādējādi var ietekmēt lietotāja datora darbību. Tai pat laikā informējam, ka Renesource Capital ir veltījusi maksimālas pūles, lai minētā informācija nesaturētu datorvīrusus un šādu pielikumu lietošana būtu droša. Lūdzam Jūs nekavējoties informēt Renesource Capital gadījumā, ja esat saņēmuši informāciju/ ziņojumu, kas nav bijis domāts Jums un ticis nosūtīts Jums kļūdaini.

Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka Renesource Capital nepieņem atliktos rīkojumus darījumu veikšanai ar finanšu instrumentiem ar elektroniskā pasta vai ziņojumu apmaiņas vietņu starpniecību bez iepriekšēja saskaņojuma ar Brokeru nodaļu. Renesource Capital nepieņem rīkojumus par tirgus cenu jeb MARKET ORDER, darījumu veikšanai ar finanšu instrumentiem, ar elektroniskā pasta starpniecību.

Elektroniskā pasta mārketings, mobilais mārketings un SMS/ MMS ziņojumu izsūtīšana

Renesource Capital ik pa laikam, ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu kā arī finanšu produktu reklāmas, tirgus izpētes, klientu apkalpošanas servisa un pārdošanas novērtēšanas nolūkos, nodrošina personificētu elektronisko pasta un mobilo tālruņa īsziņu (SMS) nosūtīšanu. Mobilā mārketinga un SMS/MMS ziņojumu saņemšanai mobilā tālruņa aparātam ir jānodrošina SMS/ MMS saņemšanas iespējas. Renesource Capital nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies nodrošinot attiecīgo pakalpojumu lietošanas traucējumu dēļ t.sk., bet ne tikai elektroniskā pasta ziņojuma un mobilā tālruņa īsziņas (SMS vai MMS) aizkavēšanās vai elektroniskā pasta ziņojuma, vai mobilā tālruņa īsziņas (SMS vai MMS) pilnīgas vai daļējas teksta izzušanas dēļ kā arī neatbilstoša vai kļūdaina elektroniskā pasta, vai mobilā tālruņa īsziņas (SMS vai MMS) nosūtīšanas dēļ.

Telefona sarunu audio ierakstīšana

Renesource Capital finanšu tirgus regulācijas, drošības un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas nolūkos veic visu ienākošo un izejošo telefona sarunu audio ierakstu.

Atbildība

Renesource Capital neuzņemas atbildību par tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas varētu rasties vai radušies, tīmekļa vietnes vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā t.sk. tehnisko kļūdu vai nepilnīgas informācijas dēļ. Ņemot vērā, ka Sabiedrības tīmekļa vietnes saturs ir informatīva rakstura, Sabiedrība neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai jebkādām sekām, kas var rasties šajā tīmekļa vietnē pieejamo materiālu izmantošanas rezultātā.

Saites

Renesource Capital tīmekļa vietnē ir izvietotas arī saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas nav Renesource Capital pārziņā. Minētās saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Sabiedrība neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar Sabiedrības tīmekļa vietnē izvietotās saites palīdzību.

Tīmekļa vietnes lietotājs pilnībā uzņemas risku par Sabiedrības tīmekļa vietnē esošo saišu, uz trešo personu tīmekļa vietnēm izmantošanu, kā arī Sabiedrība neuzņemas nekāda veida atbildību par šādu trešo personu tīmekļa vietņu saturu, izmantošanu un pieejamību. Renesource Capital nepārbauda šādu tīmekļa vietņu satura patiesumu, precizitāti, pamatotību, ticamību vai pilnīgumu.

Kad Jūs noklikšķināt uz kādas no Sabiedrības tīmekļa vietnē atrodamajām saitēm, Jūs pametat mūsu tīmekļa vietni un pieslēdzaties vietnei, kas pieder organizācijai vai uzņēmumam, kuru esat izvēlējies. Katrā no šīm saistītajām tīmekļa vietnēm ir spēkā savi noteikumi attiecībā uz privātumu tiešsaistē un datu iegūšanas un apkopošanas kārtību. Tāpēc, ja apmeklējat tīmekļa vietni, kas ir saistīta ar mūsu vietni, bet tā tomēr nav mūsu pārziņā, Jums, pirms attiecīgajā vietnē norādāt jebkādus personas datus, vēlams iepazīties ar šīs vietnes konfidencialitātes politiku.

Brīdinājums par riskiem. Maržinālie darījumi (FOREX, CFD, fjūceri un opcijas uz fjūceriem, opcijas uz akcijām, REPO darījumi, darījumi ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī darījumi ar brokera kredīta piešķiršanu - t.sk. īsā pārdošana) ir paaugstināta riska darījumi. Riska pakāpe paaugstinās saistībā ar Finanšu nodrošinājuma (turpmāk tekstā - FN) kredītpleca augsto līmeni. Maržinalo darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami gan ievērojami ienākumi pie salīdzinoši neliela ieguldījuma līmeņa, gan arī būtiski zaudējumi, kuri var pārsniegt ieguldījuma pamatsummu vai FN summu. Lūdzam Jūs pārliecināties vai maržinālie darījumi atbilst un ir piemēroti Jūsu riska profilam un atbilst Jūsu ieguldījumu mērķiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu privātuma politiku, kā arī ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.