Kapitāla pieauguma nodoklis 

Sākot ar 2010. gada 1. janvāri, Latvijas Republikā ir spēkā grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas nosaka, ka privātpersonu ienākumi no kapitāla tiek aplikti ar nodokli.
 
Ienākumi no kapitāla  un kapitāla pieauguma tiek aplikti ar 20% nodokli.

Kapitāla aktīvs saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir - akcijas, kapitāla daļas, ieguldījumu fondu apliecības, parāda instrumenti un Finanšu instrumentu tirgus likumā definētie finanšu instrumenti.

Ar 20% nodokli tiek aplikti šādi ienākumi no kapitāla pieauguma (finanšu instrumenti):

 • akcijas un kapitāla daļas;
 • biržas tirgus fondi;
 • ieguldījumu fondu apliecības;
 • parāda instrumenti (korporatīvo emitentu parāda instrumenti, ne ES vai EEZ dalībvalstu to pašvaldību emitentu parāda instrumenti);
 • naudas tirgus instrumenti;
 • valūtas tirgus FOREX;
 • dārgmetālu tirgus BULLION;
 • finanšu līgumi par starpību (CFD);
 • atvasināties finanšu instrumenti – derivatīvi – fjūčeri, opcijas uz fjūčeriem;
 • kā arī citi Finanšu instrumentu tirgus likumā definētie finanšu instrumenti.

Ar 20% nodokli tiek aplikti šādi ienākumi no kapitāla (no finanšu instrumentiem):

 • dividendes;
 • procentu ienākumi no parāda instrumentiem (izņemot procentu ienākumu no Latvijas vai citas ES dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību obligācijām);
 • ienākumi no finanšu instrumentu individuālas portfeļu pārvaldīšanas pakalpojumiem.

Latvijas privātpersonas - rezidenti – fiziskās personas: ienākums no finanšu instrumentu atsavināšanas (izņemot ES vai EEZ dalībvalstu un to pašvaldību emitēto parādzīmju atsavināšanas rezultātā gūtais ienākums) kā ienākums no kapitāla pieauguma ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk - IIN) pēc 20 % likmes.

Ārvalstu privātpersonas - nerezidenti – fiziskās personas: ienākums no publiskā apgrozībā esošu finanšu instrumentu atsavināšanas vai no ES, tai skaitā Latvijas Republikas vai EEZ dalībvalstu valsts vai pašvaldību parāda vērtspapīru atsavināšanas ar IIN aplikts netiek..

Kapitāla pieauguma aprēķināšana, ienākuma deklarēšana un nodokļa nomaksa jāveic pašam klientam. Renesource Capital neuzņemas un nepilda ienākuma no kapitāla nodokļa aģenta funkcijas (t.i. neveic nodokļa ieturēšanu).

Nodokļa piemērošana Latvijas privātpersonām

Kapitāla pieaugumu nosaka kā kapitāla aktīva (akciju vai parāda vērstpapīru) atsavināšanas (piem., pārdošanas) cenas un iegādes vērtības starpību. Kapitāla aktīva iegādes vērtībā tiek iekļautas arī brokeru komisija par kapitāla aktīva iegādi un turēšanu (finanšu instrumentu turēšanas komisijas maksas), kā arī citi likumā noteiktie ar kapitāla aktīva iegūšanu saistītie izdevumi.

Par ienākuma gūšanas dienu uzskatāma diena, kad fiziska persona - nodokļa maksātājs - saņem naudu (valutācijas datums jeb „value date”).

Nodokļa deklarēšana Latvijas privātpersonai

Ministru kabineta noteikumi  Nr. 662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību” nosaka iesniedzamās deklarācijas veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību. Likums „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” un minētie noteikumi paredz, ka nodokļa maksātājs, kurš gūst ienākumu no kapitāla pieauguma, deklarāciju par ienākumu no kapitāla iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam:

 • vienreiz ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam — par ceturksnī gūto ienākumu, ja ienākumi no kapitāla pieauguma un kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī pārsniedz 1000 EUR;
 • ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 15. janvārī — par gadā gūto ienākumu, ja ienākumi no kapitāla pieauguma un kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniedz 1000 EUR.

Nodokļa iekasēšana Latvijas privātpersonai

Aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no deklarācijas par ienākumu no kapitāla noteiktās iesniegšanas dienas.

Ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums

Ienākumu no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums veido dividendes un tām pielīdzināms ienākums, procentu ienākums (izņemot procentu ienākumu no Latvijas vai citas ES dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību parādzīmēm).

Latvijas privātpersonas - rezidenti – fiziskās personas: ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums ir apliekams ar IIN pēc 20% likmes.
 
Nodokli par dividendēm, kas izmaksātas par publiskā apgrozībā esošām akcijām ietur un iemaksā budžetā finanšu instrumentu konta turētājs (Renesource Capital), kas veic norēķinu ar maksātāju (dividenžu saņēmēju).
 
Pārējos gadījumos nodokli par ienākumu no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums (dividendes, kuponu izmaksa un tml.) aprēķina, ietur un budžetā iemaksā ienākuma izmaksātājs jeb finanšu instrumenta emitents.
 
Tomēr gadījumos, kad dividendes, kuponu maksājumi vai jebkurš cits ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums tiek izmaksāts ārvalstīs, nodokļa ieturēšanu no šī ienākuma var nebūt iespējams nodrošināt, un šādā gadījumā pašam ienākuma saņēmējam būtu jāparūpējas par nodokļa nomaksu.
 
Saskaņā ar likumu, aprēķinot 20% nodokli par kapitāla ienākumiem, netiek ņemtas vērā brokeru komisijas un finanšu instrumentu turēšanas izmaksas, kas saistītas ar šo ienākumu gūšanu. Renesource Capital nodrošina informācijas sniegšanu klientam par ieturēto nodokli finanšu instrumentu konta izrakstā.
Par Krievijas Federācijas nodokļu sistēmu

Saskaņā ar Krievijas Federācijas spēkā esošiem tiesību aktiem,  Krievijas vērtspapīru turētāji (depozitāriji), Krievijas vērtspapīru emitenti, un/vai citi uzņēmumi ir atbildīgi par nodokļu likmes aprēķinu un ieturēšanu par kapitāla pieaugumu no dividendēm kā arī citiem ienākumiem  (“Krievijā gūtie ienākumi”), kas ir saistīti ar vērtspapīriem un citiem finanšu instrumentiem (ieskaitot atvasinātos finanšu instrumentus), kurus emitē Krievijas uzņēmumi(“Krievijas vērstpapīri” vai “Krievijas finanšu instrumenti”) . 

Krievijā gūto ienākumu izmaksas, kas veiktas Krievijas nerezidentiem, apliekamas ar nodokli no Krievijā gūto ienākumu brutto  summas pēc likmes  15%  (dividendēm) un 30% (lielākajai daļai no citiem ienākumu veidiem, kas gūti no kapitāla pieauguma), izņemot gadījumus, kad  Krievijā gūtajiem ienākumiem piemēro samazināto nodokļa likmi vai Krievijā gūtie ienākumi nav apliekami ar nodokli saskaņā ar Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksu (“Nodokļu kodekss”) vai/un saskaņā ar attiecīgo piemērojamo Starpvalstu konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem, novēršanu, kurā Krievijas Federācija ir dalībnieks (“Nodokļu līgums”).  

Lai izmantotu Nodokļu līgumā paredzētos atvieglojumus, ārvalstniekam par Krievijā gūtiem ienākumiem ir  nepieciešams apstiprināt (i) savu nodokļu rezidenci attiecīgajā ārvalsts jurisdikcijā (“Nodokļu līguma jurisdikcija”) un (II) “Faktiskās tiesības”  uz Krievijā gūtajiem ienākumiem (“Faktiskā ienākumu guvēja” statuss ir noteikts Krievijas Federācijas tiesību aktos).

Vēsturiski, Krievijas nodokļu administrācijas pozīcija bija balstīta uz to, ka faktiskās tiesības uz ienākumiem ir juridiskās tiesības saņemt ienākumus, ja šādas tiesības ir apliecināmas ar pamatojošiem dokumentiem, savukārt definīcijas skaidrojums “Faktiskā ienākuma guvējs” Nodokļu kodeksā netika ietverts.

Jēdziens “Faktiskais ienākumu guvējs” tā spēkā esošajā redakcijā, tika iestrādāts Nodokļu kodeksā 2016. gada sakumā. Tomēr joprojām pastāv jautājumi par faktiskā ienākumā guvēja statusa saņemšanu/pierādīšanu. 

Vienlaicīgi, Nodokļu kodekss paredz, ka, ja Krievijā gūtie ienākumi tiek izmaksāti ārvalstniekam, kurš ir Nodokļu līguma jurisdikcijas rezidents, bet kuram nav Faktiskās tiesības uz ienākuma saņemšanu, tomēr,  Krievijas nodokļu aģentam, kurš veic nodokļa ieturēšanu, ir zināma attiecīgā persona, kurai ir Faktiskas tiesības uz ienākuma saņemšanu, tad, ja šis Faktiskais ienākuma guvējs ir Nodokļu līguma jurisdikcijas rezidents, Krievijas nodokļu aģentam saskaņā ar Nodokļu kodeksu ir jāietur nodoklis atbilstoši Nodokļu jurisdikcijas līgumam. 

Sākot ar 2015. gadu, Nodokļu kodekss paredz Krievijas nodokļu subjektiem tiesības pieprasīt no ārvalstu ienākumu saņēmējiem apstiprinājumu par faktiskajām tiesībām uz ienākuma saņemšanu.  Atšķirībā no nodokļu rezidences apstiprinājumiem, Nodokļu kodekss nesatur specifiskās prasības attiecībā uz šo tiesību apliecināšanu. Tādēļ,  nodokļu administrācijas iestāžu interpretācijā, faktisko tiesību uz gūtā ienākumu apstiprināšana ir obligāta.  Līdz ar to, faktiskā ienākumu guvēja apstiprinājumam ir jābūt sniegtam līdzīgā veidā, kā nodokļu rezidences apstiprinājumam (skatīt zemāk). Šāda apstiprinājuma neesamības gadījumā, Krievijas vērtspapīru turētājam (depozitārijam), emitentam vai citiem uzņēmumiem, kas pilda nodokļu aģenta funkcijas, būs pienākums ieturēt no Krievijā gūtajiem ienākumiem kapitāla pieauguma nodokli.

Sakarā ar vairāku starpniekfirmu (kontrahentu)  iesaistīšanu pakalpojumu nodrošināšanā Klientiem,  AS IBS “Rensource Capital” nevar garantēt Nodokļu līgumu pienācīgu un savlaicīgu izpildi un/vai to, ka AS IBS “Rensource Capital” un/vai pakalpojuma sniegšanā iesaistītās starpniekfirmas (kontrahenti), tajā skaitā Krievijas vērtspapīru turētāji ((depozitāriji), būs spējīgi pārvaldīt un nodrošināt pienācīgu Nodokļu līgumu izpildi, tajā skaitā nodrošināt un sniegt Faktisko ienākumu guvēju nodokļu apstiprinājumus kā rezultātā kopējai maksājuma summai piemērojot nodokļa likmi 30% apmērā.

Summas, kuras AS IBS “Renesource Capital” izmaksā Klientam pēc visu nodokļu ieturēšanas, ir ierobežotas ar summu, kas ir ekvivalenta Krievijā gūtā ienākuma apjomam, kuru AS IBS “Renesource Capital” saņem no starpniekfirmas (kontrahenta). Vēršam Jūsu uzmanību, ka gūtie ienākumi var tikt sadalīti proporcionāli starp vairākiem AS IBS “Renesource Capital” klientiem. Krievijas nodokļu tiesību aktos un procedūrās paredz, ka lielākā daļa no  AS IBS “Rensource Capital” un/ vai starpniekfirmu (kontrahentu) Krievijā gūto ienākumu veidiem, tiks samazināti nodokļa ieturēšanas rezultātā, atspoguļojot attiecīgos nodokļu ieturējumus Klientu atskaitēs. AS IBS “Renesource Capital”, nedz arī AS IBS “Renesource Capital” starpniekfirmas (kontrahenti)  negarantē  piemērojamo nodokļu likmju apmēru.

Krievijas nodokļu aģentam (Krievijas vērtspapīru turētājam (depozitārijam), emitentam vai citam uzņēmums, kas veic maksājumus) (I) nav jāietur nodokļi no AS IBS “Renesource Capital” par Krievijā gūtiem ienākumiem vai (II) ir tiesības ieturēt samazinātu nodokļu likmi saskaņā ar Nodokļu līgumu Krievijā gūtiem ienākumiem,  pie nosacījuma, ka (abos gadījumos) tas ir saņēmis, pēc AS IBS “Renesource Capital” starpniekfirmas (kontrahenta) noteiktas formas sagatavoto apstiprinājumu no AS IBS “Rensource Capital” klientiem. Klienta attiecīgā apstiprinājuma iesniegšana AS IBS “Rensource Capital”  negarantē  30% nodokļu likmes nepiemērošanu.

Aicinām Jūs laicīgi sniegt AS IBS “Renesource Capital”  informāciju un dokumentus, ka arī savlaicīgi atjaunot sniedzamo informāciju par visām būtiskām izmaiņām un apstākļiem, kas varētu ietekmēt Krievijas nodokļu ieturēšanas aģentiem nodokļa aprēķināšanas un to ieturēšanas kārtību.

Lai pienācīgi izpildītu Krievijas likumdošanas prasības, Klientam ir jāsniedz sekojoša informācija:

a.        Nodokļu rezidences apstiprinājums Nodokļu līguma jurisdikcijā (“Nodokļu Rezidenta Sertifikāts”), un

b.       Apstiprinājums par faktiskajām tiesībām saņemt ienākumus (“Faktiskā Ienākumu Guvēja Apstiprinājums”), kopā ar Nodokļu rezidenta sertifikātu, turpmāk saukti  - Apstiprinājumi.

Augstāk minētajiem dokumentiem ir jābūt apostilizētiem un notariāli tulkotiem uz krievu valodu, atbilstoši Krievijas Federācijas likumdošanas prasībām.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Apstiprinājumu sniegšana nenozīmē, ka:

(a)     Jums automātiski tiks piešķirti nodokļu ieturēšanas atvieglojumi, saskaņā ar Nodokļu līgumiem, bet kalpos par pierādījumu Krievijas nodokļu aģentam, kas sekmēs iespējamo nodokļu ieturējumu atvieglojumu, kas paredzēti attiecīgajā Nodokļu līgumā, piemērošanu.

(b)       Nevienam Krievijas vērtspapīru turētājam (depozitārijam), Krievijas emitentam, nedz citam uzņēmumam, kas veic izmaksas nav pienākums piemērot samazināto  vai 0% nodokļu ieturējuma likmi, kā arī AS IBS “Rensource Capital” un/vai kāda cita finanšu iestāde neuzņemas nekāda veida atbildību par  kādu no Nodokļu līguma priekšrocību nepiemērošanu.

(c)       Vienmēr pastāv varbūtība, ka neskaitoties uz sniegto Apstiprinājumu, AS IBS “Rensource Capital”  izmaksājamais Krievijā gūtais ienākums ir saņemts no starpniekfirmas (kontrahenta) ar atskaitītu piemēroto Krievijas nodokli, līdz ar to ienākumu izmaksājamā summa ir būtiski samazināta.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka veicot darījumus ar Krievijas vērtspapīriem, Jums vienmēr ir jāņem vērā augstākminētie nodokļu riski, un sniedzot rīkojumu par darījumiem ar Krievijas vērtspapīriem Jūs pilnībā uzņematies riskus saistībā ar Krievijas nodokļu likumdošanu un tās attiecīgo piemērošanu.

Prasības Nodokļu Rezidences Sertifikātam

Lūdzu, ņemt vērā, ka Nodokļu Rezidences Sertifikātam ir jāatbilst visām zemāk noradītajam prasībām, pretējā gadījumā vietējais vērtspapīru turētājs (depozitārijs), emitents vai cits uzņēmums, kas pilda Nodokļu aģenta pienākumus un veic attiecīgos ieturējumus un maksājumus, ir tiesīgs noraidīt to:

A.       Nodokļu Rezidences Sertifikātam jābūt oriģinālam vai zvērināta notāra apliecinātājai  kopijai;

B.       Nodokļu Rezidences Sertifikātam jābūt apostilizētam;

C.       Nodokļu Rezidences Sertifikāta tekstam jāsatur sekojoša informācija:

a.        Nodokļu maksātāja, kurš ir nodokļu rezidents, vārds, uzvārds vai nosaukums;

b.       Gads kurā tiek izsniegts Nodokļu Rezidences Sertifikāts;

c.        Norāde uz Nodokļu līgumu, kas piemērojams un pie kura Nodokļu Rezidences Sertifikāts ir izdots;

d.       Tās personas vārds, uzvārds un paraksts, kura ir tiesīga parakstīt Nodokļu Rezidences Sertifikātu, kura ir pilnvarotā persona ārvalstu nodokļu administrācijas iestādē izsniegt Nodokļu Rezidences Sertifikātu;

e.       Nodokļu atvieglojumu nepiemērošanas ierobežojumi saskaņā ar Nodokļu līgumu, ja tādi ir;

D.      Apostilizētam/legalizētam Nodokļu Rezidences Sertifikātam jābūt tulkotam Krievu valodā. Tulkojumam jābūt apliecinātam Krievijas Konsulātā vai pie Krievijas zvērināta notāra.

Krievijas Federācijas pilsoņiem. Nodokļu Rezidences Sertifikāta vietā lūdzam sniegt Krievijas nodokļu administrācijas izdotu Nodokļu reģistrācijas sertifikātu. Nodokļu reģistrācijas sertifikāts var tikt iesniegts notariāli apliecinātas kopijas veidā.

Tiem AS IBS “Renesource Capital” Klientiem, kuriem īpašumā ir Krievijas valsts iekšējā aizņēmuma obligācijas, kuras ir emitētas līdz 01.01.2012. lūdzam iesniegt Nodokļu Rezidences Sertifikāta orģinālu. Nodokļu Rezidences Sertifikātu šajā gadījumā var pieprasīt obligāciju emitents (kurš attiecībā uz šīm izmaksām pilda nodokļu aģenta pienākumus).

 

Informācija par nodokļa ieturēšanas kārtību ienākumiem no ASV un Kanādas uzņēmumu izmaksātajām dividendēm un procentu maksājumiem

Renesource Capital informē, ka Renesource Capital depozitārijs COR Clearing LLC , kas nodrošina ASV un Kanādā emitēto finanšu instrumentu turēšanu, norēķinus un korporatīvo notikumu apkalpošanu (dividenžu, kuponu izmaksa u.c.) nesniedz atbalstu nodokļu jautājumos attiecībā uz nodokļu ieturēšanas aprēķina kārtību, nodokļu formu aizpildīšanu un iesniegšanu ASV valsts ieņēmumu dienestā (1042-S), klientiem - bankām un finanšu iestādēm, kurām nav statuss Qualified Intermediary (QI) un kuras darbojās Non Qualified Intermediary (NQI) statusā. Renesource Capital informē, ka pagaidām tās statuss ir Non Qualified Intermediary (NQI).

Ienākumiem, kas gūti no ASV vai Kanādas emitentu izmaksātajām dividendēm un procentu maksājumiem tiek piemērota kapitāla pieauguma nodokļu ieturējuma likme 30% apmērā.

Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī turpmāk pirms ASV un Kanādas finanšu instrumentu tirdzniecības konta atvēršanas un tirdzniecības uzsākšanas būs jāaizpilda un jāiesniedz Renesource Capital nodokļu forma - fiziskām personām W-8BEN un W-8BEN-E juridiskām personām http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf

Vienlaicīgi informējam, ka Renesource Capital nepilda nodokļu aģenta funkcijas un nesniedz nodokļu konsultācijas vai rekomendācijas saistībā ar nodokļu jautājumiem. Augstākminētajam paziņojumam ir tikai informatīvs raksturs.

Kas ir nodokļu forma 1042-S?

Nodokļu forma 1042-S ir ASV nerezidentu (privātpersonu un uzņēmumu) ienākumu deklarēšanas forma. Nodokļu formā 1042-S tiek aizpildīta informācija par saņemtajiem procentu ienākumiem (no obligācijām, banku depozītiem, u.c.), dividenžu ienākumiem (ASV un ārvalstu emitentu maksātajām dividendēm u.c.) un citu ienākumu no kapitāla pieaugumu (autoratlīdzība u.c.). Papildus informācija par ienākumu deklarēšanu un deklarējamiem ienākumu veidiem ir atrodama nodokļu formā 1042-S http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1042s.pdf

Šeit aprakstīto informāciju ir sagatavojusi Renesource Capital un tā ir domāta vienīgi, lai sniegtu vispārīgu informāciju par atsevišķu nodokļu piemērošanu. Līdz ar ko sniegtais nodokļu apskats ir uzskatāms tikai par informatīvu materiālu un Renesource Capital neuzņemas nekādu atbildību par izdevumiem vai zaudējumiem, kuri var rasties, ja tā nesakritīs ar Valsts ieņēmumu dienesta vai citas kompetentas iestādes sniegto skaidrojumu. Lai iegūtu pilnvērtīgāku informāciju par ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, iesakām potenciālajiem ieguldītājiem un nodokļu maksātājiem vērsties pēc konsultācijas pie saviem nodokļu konsultantiem vai konsultēties Valsts ieņēmumu dienestā. Ar pilnu likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" redakciju Jūs varāt iepazīties šeit.

Brīdinājums par riskiem. Maržinālie darījumi (FOREX, CFD, fjūceri un opcijas uz fjūceriem, opcijas uz akcijām, REPO darījumi, darījumi ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī darījumi ar brokera kredīta piešķiršanu - t.sk. īsā pārdošana) ir paaugstināta riska darījumi. Riska pakāpe paaugstinās saistībā ar Finanšu nodrošinājuma (turpmāk tekstā - FN) kredītpleca augsto līmeni. Maržinalo darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami gan ievērojami ienākumi pie salīdzinoši neliela ieguldījuma līmeņa, gan arī būtiski zaudējumi, kuri var pārsniegt ieguldījuma pamatsummu vai FN summu. Lūdzam Jūs pārliecināties vai maržinālie darījumi atbilst un ir piemēroti Jūsu riska profilam un atbilst Jūsu ieguldījumu mērķiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu privātuma politiku, kā arī ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.